ADN: Regelgeving voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen per Binnenvaartschip

Het ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) is een internationale overeenkomst die de regelgeving vaststelt voor het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen over waterwegen, met name per binnenvaartschip. Deze regelgeving is van vitaal belang om de veiligheid te waarborgen en de risico’s bij het transport van […]