ADN: Regelgeving voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen per Binnenvaartschip

Het ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) is een internationale overeenkomst die de regelgeving vaststelt voor het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen over waterwegen, met name per binnenvaartschip. Deze regelgeving is van vitaal belang om de veiligheid te waarborgen en de risico’s bij het transport van […]

Het vervoer van niet met een toximeter meetbare giftige stoffen

Over de binnenwateren worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. De grootste hoeveelheden worden in bulk in tankschepen vervoerd: schepen die aan de eisen van het ADN voldoen en uitgerust zijn met verschillende type ladingtanks. Ook in droge ladingschepen (schepen met een laadruim) worden onder het ADN vloeibare gevaarlijke stoffen vervoerd, voornamelijk in (tank)containers. Voor een […]

De taken van de vervoerder en de belader in de ADN

In de ADN; de code voor de binnenvaart van gevaarlijke stoffen zijn de functieomschrijvingen opgenomen van de verschillende deelnemers aan het vervoer. Het is aan te bevelen de taken die in de ADN staan goed op te nemen zodat deze voor ieder duidelijk zijn. De functietaken van de vervoerder zijn: controleren of de te vervoeren […]

Tegemoetkoming Rijnvarenden binnenvaart van kracht

Wellicht geen berichtgeving in de directe relatie tot de ADN Veiligheidsadviseur, maar wellicht relevant nieuws voor onze cliënten. Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald, […]

Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden on board’

Binnen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren in tankschepen worden veel mengsels vervoerd. De meeste brandstoffen die worden vervoerd bestaan uit mengsels, waarbij de normen eindspecificaties bevatten; de samenstelling kan variëren, maar als het mengsel binnen vastgestelde kaders valt mag dit worden toegepast als bijvoorbeeld benzine, gasolie en stookolie. Eind 2016 heeft de […]

Meerdere overtredingen bij controles op varend ontgassen binnenvaart

Op verschillende plaatsen in het land is tijdens geplande actiedagen afgelopen weken gecontroleerd op varend ontgassen. Na meldingen door snuffelpalen (e-noses), een burgermelding en handhaving met een politiedrone is bij 4 schepen aan boord nader onderzoek gedaan. In 2 gevallen was na grondig onderzoek geen sprake van een overtreding van de regels voor het vervoer […]

taken van ADN Veiligheidsadviseur nader onder de loep

De functie en de taken van ADN Veiligheidsadviseur nader onder de loep

De ADN veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. De taken […]